jeden procent

Informacje jak przekazać 1%

Cele Statutowe

Cele statutowe

Fundacja na Rzecz Dzieci Zagłębia Miedziowego, jako organizacja pozarządowa pożytku publicznego, nie będąca jednostką sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych i niedziałająca w celu osiągnięcia zysku, funkcjonuje na podstawie przepisów prawnych odnoszących się do fundacji oraz postanowień statutu, prowadząc działalność pożytku publicznego rozumianą jako działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w przepisach ustawy o pożytku publicznym w zakresie:

1)    pomocy społecznej , w tym pomocy dzieciom i młodzieży oraz ich rodzinom, będącym w trudnej sytuacji życiowej na skutek uszczerbku na zdrowiu fizycznym i psychicznym tych dzieci i młodzieży, jako następstwa szkodliwych wpływów środowiskowych w szerokim tego słowa znaczeniu, szczególnie zaś wynikających ze skażeń przemysłowych i szkodliwości socjopsychologicznych, poprzez niesienie dzieciom i młodzieży wszechstronnej pomocy finansowej, rzeczowej, prowadzenie z nią i dla niej działalności rehabilitacyjnej i oświatowej oraz wyrównywanie szans rozwojowych tych dzieci, młodzieży i życiowych ich rodzin,

2)   działalności charytatywnej,

3)    ochrony i promocji zdrowia,

4)    działania na rzecz osób niepełnosprawnych,

5)     nauki, edukacji, oświaty i wychowania;

6)     krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,

7)     upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

8)     ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,

9)     działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy     między społeczeństwami,

10)   promocji i organizacji wolontariatu.

 

Celem Fundacji w zakresie zadań publicznych  jest odpłatne oraz nieodpłatne:

1)     prowadzenie różnorodnych form pracy profilaktycznej, leczniczej oraz terapeutycznej z dziećmi, młodzieżą i ich rodzinami, dla zmniejszenia następstw szkodliwych wpływów środowiskowych w szerokim tego słowa znaczeniu, szczególnie zaś wynikających ze skażeń przemysłowych i szkodliwości socjopsychologicznych, 

2)      niesienie dzieciom wszechstronnej pomocy finansowej oraz rzeczowej, 

3)      prowadzenie działalności rehabilitacyjnej i oświatowej,

4)      promowanie zdrowego stylu życia i twórczego rozwoju dziecka,

5)      prowadzenie edukacji ekologicznej,

6)      prowadzenie prac naukowo-badawczych w dziedzinie nauk medycznych, biologicznych i środowiska naturalnego.

W galerii

Znajdź nas

Translator

 
Copyright © 2013! All right Reserve!
Design by : Fundacja!