jeden procent

Informacje jak przekazać 1%

Edukacja prozdrowotna i ekologiczna

W ramach działań statutowych Fundacja realizuje wieloletni długofalowy program edukacyjny z zakresu promocji zdrowego stylu życia i ekologii. 

Program edukacyjny jest bezpośrednio adresowany do dzieci, młodzieży i ich rodziców. Jednocześnie Fundacja prowadzi szereg środowiskowych działań edukacyjno-popularyzatorskich skierowanych do osób dorosłych, które mogą kształtować zachowania proekologiczne i prozdrowotne: tj. wychowawców, nauczycieli, personelu medycznego, lokalnych władz, organizacji i instytucji oraz mieszkańców Zagłębia Miedziowego. 

Prowadzone na przestrzeni wielu lat badania naukowe wykazują, że na ogólny stan zdrowia i jakość życia populacji, nakładają się zarówno zagrożenia środowiskowe, jak i styl życia i związane z tym psycho - społeczne aspekty, sposób odżywiania, używki itp. W takiej sytuacji zapotrzebowanie na edukację prozdrowotną i ekologiczną ciągle wzrasta. 

Program edukacyjny Fundacji jest bardzo bogaty i przebiega na kilku płaszczyznach. Kluczową rolę odgrywa edukacja prozdrowotna i ekologiczna rodziców i opiekunów dziecka prowadzona w Centrum Profilaktycznym Fundacji oraz podczas spotkań organizowanych w szkołach i przedszkolach, której celem jest:

  • promowanie właściwych zachowań zdrowotnych 
  • eliminacja czynników ryzyka nadmiernej ekspozycji na zanieczyszczenia środowiska
  • zapoznanie z zaleceniami odnośnie prawidłowego żywienia 
  • wyrabianie prawidłowych nawyków higienicznych.
  • propagowanie aktywności ruchowej rodziców i dzieci (wspólne wycieczki piesze i rowerowe, spacery oraz zabawy na wolnym powietrzu).

Istotnym elementem środowiskowych działań edukacyjno – popularyzatorskich są organizowane seminaria, warsztaty, międzynarodowe konferencje. Między innymi Fundacja zorganizowała pod patronatem Ministra Środowiska i Ministra Zdrowia piętnaście Międzynarodowych Konferencji Naukowych z udziałem prelegentów z Polski oraz z zagranicy (Stanów Zjednoczonych, Holandii, Czech, Niemiec, Włoch, Białorusi, Ukrainy, Litwy i innych), które poświęcono środowiskowemu zdrowiu dzieci, propagowaniu treści z zakresu ochrony środowiska oraz promocji zdrowego stylu życia. W Fundacji działa Koło Polskiego Klubu Ekologicznego, a członkowie koła włączają się w prowadzenie warsztatów z zakresu edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży. Wydawnictwa popularyzatorsko – informacyjne Fundacji, jak broszury, ulotki czy  publikacje książkowe podnoszą wiedzę i świadomość odbiorców.

Bogaty program edukacji prozdrowotnej i ekologicznej; dostosowany do wieku i wiedzy dzieci, jest realizowany przez wychowawców i opiekunów podczas trwania turnusów profilaktyczno-leczniczych organizowanych całorocznie poprzez Centrum Profilaktyczne Diagnostyczno-Lecznicze Fundacji. Edukacja prozdrowotna obejmuje promocję zdrowego trybu życia, w tym bezpiecznej żywności, tematykę higieny osobistej i otoczenia, problematykę zdrowotnych zagrożeń środowiskowych, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki ołowiowej, oraz sposobów przeciwdziałania ich negatywnym skutkom. Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów interaktywnych, zabaw, gier, pogadanek oraz konkursów dostosowanych do wieku dziecka. Program edukacji ekologicznej na turnusie realizowany jest w bezpośrednim kontakcie z przyrodą. Dzieci obserwują faunę, florę oraz krajobraz występujący w danej okolicy, tropią ciekawostki przyrodnicze. W czasie licznych konkursów, gier i zabaw, pogadanek i spotkań dzieci nabywają oraz wykorzystują i utrwalają nabyta wiedzę Równocześnie kształtowany jest emocjonalny stosunek dzieci do poruszanych zagadnień. Opiekunowie, wychowawcy, jak i zaproszeni goście kształtują u dzieci postawy przyjazne środowisku, troski o środowisko jako wartość, uwrażliwiają na dostrzeganie, także negatywnych skutków, jakie wywołuje działalność człowieka. Rozwijana jest umiejętność dostrzegania różnorodności gatunków i form przyrody oraz ich funkcji. Dzieci uczą się, jak od najmłodszych lat, mogą dokonywać wyborów korzystnych dla środowiska i swojego zdrowia.

 

Zapraszamy na szkolenie e-learningowe "Chrońmy dzieci przed ołowiem i kadmem"

W galerii

Znajdź nas

Translator

 
Copyright © 2013! All right Reserve!
Design by : Fundacja!